Πολιτικη προστασιας προσωπικων δεδομενων

Για το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα. Για αυτό το λόγο φροντίζουμε για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τις συναλλαγές σας μαζί μας.

Tο Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, έχει ανανεώσει τα έντυπα και τις διαδικασίες της ώστε να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Παρακάτω μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα θα χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα!

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Αγίου Αντωνίου 1 (πλατεία Αγίου Αντωνίου), Βέροια Ημαθίας, 59131

τηλέφωνο : 2331067474

fax : 2331067473

email : info@asfaleies-veria.gr

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Προασφαλιστικός Έλεγχος

 1. για τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας στο πλαίσιο του προασφαλιστικού ελέγχου, εφόσον απαιτηθεί (π.χ. έλεγχος οικονομικών πληροφοριών), και
 2. για τη διενέργεια ελέγχου με σκοπό την πρόληψη πιθανής απάτης στο πλαίσιο του διακανονισμού/καταβολής αποζημιώσεων.
 • Νομική βάση της εν λόγω πρόσθετης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ) είτε να εκτιμήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τον κίνδυνο και να αποφασίσει αν θα τον αναλάβει, είτε να διασφαλίσει το σεβασμό των συμβατικών δικαιωμάτων και να προασπίσει τα συμφέροντά της.

Β. Ενημέρωση Πελατών

 1. για την ενημέρωσή σας (μέσω ηλεκτρονικής ή έγχαρτης αλληλογραφίας ή μέσω τηλεφώνου ή sms) για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και άλλα ασφαλιστικά προϊόντα και
 1. για να σας ζητήσουμε πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα.
 • Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα, αφενός να σας ενημερώσει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και αφετέρου να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

Γ. Εμπορική Προώθηση

 1. για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς,
 2. για την παροχή υπηρεσιών marketing και την παρουσίαση σε εσάς εξατομικευμένων πληροφοριών και προσφορών ασφάλισης,
 3. για την ανάλυση της πελατειακής μας βάσης και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα,
 4. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, τη βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας αυτής,
 5. για την ασφάλεια και την απόδειξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μόνο με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α’ του ΓΚΠΔ).

Δ. Έννομο Συμφέρον

 1. για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα και των συνεργατών αυτού,
 2. για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της,
 3. για τη διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών του,
 4. για τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων και τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών και
 5. για τη συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες των τρίτων συνεργατών ασφαλιστικών εταιρειών και τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.
 • Νομική βάση των εν λόγω επεξεργασιών είναι η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

Ε. Λοιπές Περιπτώσεις

 1. για τη διαχείριση παραπόνων, αιτιάσεων και καταγγελιών,
 2. για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 3. την επιβολή οικονομικών κυρώσεων,
 4. τον έλεγχο πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων,
 5. την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και αυτοματοποιημένων μέσων, και
 6. για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών.
 • Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η συμμόρφωση του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ).

Στις περιπτώσεις ασφαλίσεων ζωής και υγείας καθώς και στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες, η συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δεδομένων ειδικών κατηγοριών (υγείας), πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. με τη ρητή συγκατάθεση σας, κατόπιν ειδικής ενημέρωσής σας
 2. για τη συμμόρφωση του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα με τις υποχρεώσεις που επιβάλει ο νόμος σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης
 3. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 4. για τη διασφάλιση της παροχής σε εσάς υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής.

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της σύναψης, έκδοσης και διαχείρισης του ασφαλιστηρίου σας. Θα συλλέξουμε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας. Ανάλογα με το αντικείμενο της ασφάλισης θα σας ζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία που μπορεί να αφορούν το όχημά σας ή το ιατρικό ιστορικό σας. Τέλος, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, θα σας ζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με το γεγονός, π.χ. ατύχημα, νοσηλεία, κλπ.

Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές (server) μας δύνανται να καταγράψουν αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (π.χ. διεύθυνση IP, την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επίσκεψής σας, κλπ.). Επιπλέον, συλλέγουμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Επίσης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, θα αποθηκευτούν cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Εάν επισκεφθείτε τα γραφεία του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα, κατά την είσοδο σας στο κτίριο θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό ταυτότητάς σας, το σκοπό και τη διάρκεια τη επίσκεψής σας.

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με τρίτα πρόσωπα όπως:

 • ασφαλιστικές εταιρίες και αντασφαλιστές
 • άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
 • εξωτερικούς συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου και την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεών μας, όπως, παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, εταιρίες πληροφορικής και εταιρίες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας
 • τρίτες εταιρίες και επαγγελματίες, όπως τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, ιατροί και λοιποί επαγγελματίες υγείας, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, πραγματογνώμονες και ορκωτοί ελεγκτές
 • Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές (όπως δικαστήρια, εισαγγελείς, αστυνομία, ανεξάρτητες ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές), εφόσον απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κοντοκώστα ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.

Δεδομένα που αφορούν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

5. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ενδεχόμενη συγκατάθεση που μας είχατε δώσει για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί ή/και επεξεργάζεται το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κοντοκώστα, παρακαλούμε αποστείλετε το αίτημα σας μέσω email, επιστολής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του πρακτορείου μας:

Οδός: Αγίου Αντωνίου 1 (πλατεία Αγίου Αντωνίου), Βέροια Ημαθίας, 59131

τηλέφωνο : 2331067474

email : info@asfaleies-veria.gr

Τα δικαιώματά αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα εξής:

 • Πρόσβασης

Μπορείτε να λάβετε γνώση των δεδομένων σας και των πληροφοριών για την επεξεργασία για να είστε σε θέση να επαληθεύσετε τη νομιμότητά της.

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

 • επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους,
 • αντίγραφο αυτών των δεδομένων τους, και
 • πληροφορίες για την επεξεργασία (σχετικά άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).
 • Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

 • τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή,
 • ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης (σχετικά άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ).
 • Εναντίωσης

Όπου η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε έννομα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και με αυτόν τον τρόπο, συνεπώς, να αιτηθείτε τη διακοπή των εργασιών επεξεργασίας.

 • Διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από το πρακτορείο να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε άλλη επεξεργασία,
 • Ανακαλείτε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όταν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • Αντιτίθεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους για άμεσο μάρκετινγκ,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθεί νομική υποχρέωση που απορρέει από Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην οποία υπόκειται η Εταιρεία,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.
 • Περιορισμού

Μπορείτε να ζητήσετε από το πρακτορείο να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στο πρακτορείο να επαληθεύσει την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και ζητάτε αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Το πρακτορείο δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε εσείς τα δεδομένα αυτά για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο τα έννομα συμφέρονται της Εταιρείας υπερισχύουν έναντι των δικών σας.
 • Φορητότητα

Μπορείτε να ζητήσετε από το πρακτορείο να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε άλλον οργανισμό ή/και να ζητήσετε να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή.

 • Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Δυστυχώς, σε μια τέτοια περίπτωση, το πρακτορείο μας δεν θα μπορεί να σας παρέχει τις καλύψεις που προβλέπονται στο συμβόλαιό σας.

 • Εναντίωση στην Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 21 παρ.1 ΓΚΠΔ).

6. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: (Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα), www.dpa.gr.

7. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.