Οροι χρησης

Tο Ασφαλιστικό Γραφείο Κοντοκώστα δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο asfaleies-veria.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής «το Υλικό») με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου σχετικά με τo πρακτορείο, τα προϊόντα που προσφέρονται από αυτή καθώς και την παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να ενημερώνονται για θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, της οικονομίας και εν γένει της επικαιρότητας.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Δεδομένων, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του πρακτορείου και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Εάν δεν συμφωνεί ο επισκέπτης/χρήστης, τότε οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου του πρακτορείου.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Δεδομένων, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης και της Πολιτικής Δεδομένων που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης και τη Πολιτική Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του πρακτορείου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το πρακτορείο, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του πρακτορείου.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πρακτορείου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του πρακτορείου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στο πρακτορείο από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του Διαδικτυακού Τόπου.

Περιορισμός ευθύνης του γραφείου

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το πρακτορείο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του πρακτορείου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Ο επισκέπτης/χρήστης συνομολογεί και αποδέχεται ρητά ότι καμία από τις περιεχόμενες στον Διαδικτυακό Τόπο πληροφορίες και τις αποστελλόμενες ηλεκτρονικές ενημερώσεις δεν αποτελεί προτροπή, προσφορά ή σύσταση του πρακτορείου για νομική, φορολογική, λογιστική, ασφαλιστική ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιασδήποτε επένδυσης.

Το πρακτορείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει. Τα περιεχόμενα του πρακτορείου παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, το πρακτορείο δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις εταιρίες που αναφέρει.

Το πρακτορείο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, το πρακτορείο δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το πρακτορείο δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το πρακτορείο.

Το γραφείο δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το πρακτορείο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Η ηλεκτρονική ενημέρωση αποτελεί ιδιοκτησία του γραφείου. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του πρακτορείου και προστατεύονται από το νόμο. Η περαιτέρω προώθηση, διανομή, αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία του παρόντος απαγορεύεται με την εξαίρεση της ιδιωτικής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, Το πρακτορείο επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Καμία από τις περιεχόμενες πληροφορίες στη παρούσα ηλεκτρονική ενημέρωση δεν αποτελεί προτροπή, προσφορά ή σύσταση του πρακτορείου για νομική, φορολογική, λογιστική, ασφαλιστική ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιασδήποτε επένδυσης. Το πρακτορείο δεν ενέχεται με κανένα τρόπο στην αγοραπωλησία ή σύναψη ασφαλιστικών προϊόντων. Το πρακτορείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει. Συνεπώς, Το πρακτορείο δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις εταιρίες που αναφέρει.

Ασφάλεια

Αν και το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και το πρακτορείο δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Παράβαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Δεδομένων, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία του πρακτορείου. Η μη ενάσκηση από το πρακτορείο των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

Ρητά το πρακτορείο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, η οποία τυχόν προκύψει από την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.